Om os

Betingelser

Generelle bestemmelser

Her kan du læse under hvilke bestemmelser og retningslinjer du har handlet med Make Travel.

Arrangement

Rejserne som ses på vores hjemmeside og i vores kataloger, mv. er arrangeret af Make Travel i samarbejde med lokale turarrangører.

Tilmelding

Aftalen er bindende for begge parter, når depositum eller den af bureauet fastsatte indbetaling er rettidigt modtaget. Med indbetaling af depositum bekræfter kunden samtidig af have accepteret de skriftlige meddelte og/eller i kataloget oplyste vilkår for rejsen.

Depositum/Slutbetaling

Samtidig med tilmeldingen indbetales et depositum på kr. 2.000 pr. person, med mindre andet er anført for den pågældende rejse. Er depositum ikke indbetalt inden den angivne frist, bortfalder aftalen. Restbeløbet for rejsen skal være indbetalt senest 45 dage før afrejsedagen, med mindre andet er anført. Herefter vil billetter og øvrige rejsedokumenter blive fremsendt således, at man har dem i hænde senest ca. 14 dage før afrejsen.

Betaling med kreditkort

Foregår betaling via udenlands kreditkort på påregnes et kreditkort gebyr svarende til gebyret, der opkræves af NETS/Teller.

Rejsens pris

En rejses grundpris omfatter ydelser, der vil være specificeret for hvert enkelt pakke. Tillæg for særlige ydelser vil ligeledes være nævnt under hvert enkelt pakke.

Ændringer/Afbestilling/Overdragelse af rejsen

Såfremt den bestilte rejses grundpris ikke er anført på vores hjemmeside eller i vores katalog, f.eks. reservation af alternativ flybillet og/eller land arrangement, har den rejsende som oftest ikke krav på godtgørelse ved ændringer, afbestilling eller overdragelse. Det samme er gældende, hvis der kun er foretaget reservation af flybillet eller kun land arrangement.

Betingelser vil blive oplyst ved reservation.

Følgende gælder kun for rejser for hvilke grundpris er anført i kataloget.
Ændring eller annullering mere end 45 dage før afrejsen: Det indbetalte beløb refunderes med et fradrag af depositum.
45-7 dage før afrejsen: 50% af rejsens pris refunderes.*)
Mindre end 7 dage før afrejsen: Den rejsende har ikke krav på godtgørelse.

*) Der tages forbehold for højsæson samt højtider, hvor afbestilling ikke er mulig efter bekræftelse. Rejsen kan på grund af underleverandørens regler ikke overdrages, den betragtes som en annullering med efterfølgende genbestilling og ovenstående regler gælder.

Afbestilling ved akut sygdom

Det anbefales, at der hos rejsebureauet tegnes en sygdoms/afbestillingsforsikring (3% af rejsens pris), der dækker omkostningerne, såfremt deltagelse i rejsen umulig – eller i væsentlig grad vanskeliggøres på grund af død eller akut sygdom/tilskadekomst, som kræver hospitalsindlæggelse, lægeordineret sengeleje, eller det der kan sidestilles hermed, hos den rejsende selv eller ægtefælle/samlever(ske), forældre, svigerforældre, børn, børnebørn, søskende, bedsteforældre, svigerinde, svoger eller rejseledsager. Vær dog opmærksom på at såfremt den person, der er årsag til afbestillingen, er fyldt 75 år, er erstatningspligten begrænset til maks. kr. 20.000 pr. person, uanset at den tegnede forsikringssum er højere.

Denne beskyttelse forudsætter, at der senest 1 uge efter afbestilling indsendes en lægeerklæring, indsendes lægeattest ikke, eller skyldes afbestillingen andre årsager, træder de normale afbestillingsregler i kraft. Forsikringspræmien er 3 procent af risikoen, dog min. kr. 75. Bureauet modtager vederlag ved salg af afbestillingsforsikring. Beløbet indbetales sammen med depositum og er ikke refunderbart uanset årsag til afbestilling.

Udeblivelse, ubenyttede ydelser m.m.

Har kunden ikke afbestilt rejsen, og/eller indfinder rejsedeltageren sig ikke på angivet tid og sted for ud- eller hjemrejsen, eller kan den rejsende ikke gennemføre rejsen på grund af manglende rejsedokumenter, som f.eks. gyldigt pas, nødvendige visa og vaccinationsattester etc., har arrangøren ret til at beregne sig den totale pris for rejsen. Hvis den rejsende udebliver fra anførte transporter eller på anden møde undlader at udnytte de ydelser, som er bestilt, kan der ikke kræves godtgørelse for de ubenyttede ydelser.

Rejseforsikring

Den rejsende er generelt selv ansvarlig for at afholde omkostninger ved sygdom, hospitalsindlæggelse, m.v. undervejs – medmindre arrangøren kan gøres ansvarlig herfor.

Det anbefales derfor kraftigt at tegne en rejseforsikring, der bl.a. dækker omkostninger ved ulykke eller død og til behandling af sygdom, hjemtransport og tab eller beskadigelse af bagage. Oplysning og vejledning herom fås hos rejsebureauet, der modtager vederlag ved salg af rejseforsikring.

Kun flybillet/Kun hotelreservation

Omfatter rejsen kun en flybillet optræder Make Travel kun som formidler for det/de benyttede luftfartsselskaber. Det betyder, at det er luftfartsselskabet, der alene er ansvarlig for den korrekte gennemførelse af transportaftalen. Ved køb af hotelophold eller andre landarrangementsydelser uden flytransport, opkræves et reservationsgebyr.

Luftfartsselskabernes ansvar

De deltagende luftfartsselskaber påtager sig intet ansvar for hændelser, der indtræder på tidspunkter, hvor passagererne ikke befinder sig ombord i det pågældende luftfartsselskabs fly. Ansvaret for indskrevet bagage henvises til det pågældende luftfartsselskabs egne bestemmelser.

Lavprisbilletter/Separate billetter

Hvis der ønskes at drage fordel af de mange billige billettyper, der findes på markedet og kombinere sådanne billetter på forskellige strækninger, skal disse altid udstedes på separate dokumenter, som ofte ikke kan afbestilles, ændres og/eller refunderes. Det betyder, at kunden selv bærer risikoen for pga. forsinkelse, ikke at nå sin næste forbindelse. Hverken rejsebureauet eller de involverede luftfartsselskaber kan påtage sig noget ansvar for de omkostninger til nye billetter, overnatninger m.v., der kan opstå af den grund. Der kan i rejsebureauet tegnes en speciel rejseforsikring, der bl.a. dækker sådanne omkostninger.

Flytider i rejseplan og billetter

De i billetten og rejseplanen anførte tider er altid lokale tider. Efter udstedelse af flybilletter og rejseplan kan der forekomme tidsændringer, hvor luftfartsselskaberne ændrer deres afgangs- og ankomsttider. Kontroller derfor altid afgangstiderne i de fremsendte rejsedokumenter. Kontakt øjeblikkelig rejsebureauet, såfremt tiderne afviger fra den oprindelige bestilling/bekræftelse, så eventuelle fejl kan rettes inden afrejsen.

Check-in tid og håndbagageregler

Det anbefales, at du allerede ved ankomst til en bestemmelseslufthavn forhører dig om de aktuelle check-in tider. Oplysninger fra Make Travel eller luftfartsselskabet vedr. afrejse, gates og terminaler er kun vejledende – ikke bindende. Der kan opstå forhold, der gør det nødvendigt at ændre afrejse fra én gate/terminal til en anden. Check derfor altid gate/terminal også ved f.eks. flyskift med korte tidsintervaller.

Skatter og afgifter

En del skatter skal påføres selve flybilletten. Der er imidlertid en del lufthavns- eller andre turistmæssige skatter, der skal betales kontant ved afrejsen eller på stedet, og som derfor ikke kan opkræves hjemmefra. Normalt vil sådanne være angivet i rejsedokumenterne. De enkelte lande kan imidlertid uden, eller med meget kort varsel, indføre nye skatter eller forhøje de eksisterende. De kan derfor ændres mellem bestillingstidspunktet og afrejsen eller mellem afrejsen og hjemrejsen og denne udgift påhviler kunden.

Kundens pligter/Gyldig rejsehjemmel, pas, visum og vaccinationer.

Alle rejsende til Færøerne bør medbringe pas for dokumentation ved check-in, mv.

For nordiske statsborgere kræves ikke visum og vaccinationer ved rejse til Færøerne.

I tilfælde af, at dette skulle blive påkrævet, vil dette fremgå af vort tilbud eller i vor bekræftelse. Ikke nordiske statsborgere bør af praktiske grunde inden bestilling, søge oplysning om de krav, der stilles for deres lands borgere for indrejse til Færøerne.

Endvidere bør der ved bestilling gives oplysning til os, hvis en eller flere deltagere har andet statsborgerskab således, at vi kan give behørig vejledning. Undlades en sådan oplysning til rejsebureauet, har arrangøren ikke noget ansvar for de følger evt. manglende indrejsedokumenter osv. måtte medføre for den rejsende. Bemærk, at der ofte stilles krav om transitvisum. Passet skal uden for EU-landene normalt have gyldighed i mindst 6 måneder efter ankomsten til destinationen.

Reklamationer

Eventuelle reklamationer under rejsen skal fremsættes overfor luftfartsselskabet, arrangørens repræsentant på stedet, arrangøren eller rejsebureauet, inden rimelig tid efter at kunden har opdaget manglen, således at fejlen/manglen kan afhjælpes med det samme og med mindst mulig ulempe for den rejsende.

Rettes reklamationen direkte til det relevante luftfartsselskab eller arrangørens repræsentant på stedet, bør du sikre dig bevis herfor, hvis manglen/fejlen ikke kan rettes på stedet, og du evt. senere ønsker at rejse erstatningssag mod selskabet. Manglende reklamation vil normalt medføre tab af retten til senere erstatningskrav.

Den tekniske arrangørs ansvar

Arrangøren påtager sig intet ansvar for aftaler/løfter, der uden arrangørens vidende/accept er indgået mellem rejsebureauet og den rejsende.

Arrangøren påtager sig intet ansvar for ændringer, forsinkelser etc., der er en følge af aftalebrud, overenskomststridige strejker, vejrlig eller forhold, som arrangøren er uden indflydelse på.

Aflysninger/Ændringer

Den tekniske arrangør forbeholder sig ret til at foretage nødvendige ændringer forårsaget af manglende tilslutning. Hvis kunden herefter ikke ønsker at deltage i rejse, vil det indbetalte beløb blive tilbagebetalt, mens yderligere krav ikke kan gøres gældende. Den tekniske arrangør kan med 20 dages varsel, aflyse en planlagt rejse. Såfremt det ikke er muligt at finde en tilfredsstillende erstatningsrejse vil det indbetalte beløb blive tilbagebetalt. Herudover kan rejsedeltageren ikke gøre erstatningskrav gældende.

Force Majeure – klausul

Parter kan ikke holdes ansvarlige for konsekvenserne af force majeure, som med denne aftale inkluderer (men er ikke begrænset til): meteorologisk omstændigheder, tekniske fejl på fly, færger og andre transportmidler (civile) krig eller (borger) krigstrussel, regeringsforskrifter og omstændigheder, der kunne
være til fare for passagerers / personers sundhed og / eller sikkerhed.

Prisændringer efter aftales indgåelse

Priserne er baseret på de pr. 1/1 2024 gældende afgifter og tariffer. Make Travel tager forbehold for prisændringer efter aftales indgåelse. Prisforhøjelser kan ske på grund af ændringer i transportomkostninger herunder brændstofpriser, skatter, afgifter eller gebyrer for visse tjenesteydelser som lufthavnslandings-, startafgifter eller lignende. En prisforhøjelse skal varsles snarest muligt og senest 20 dage før afrejse og må ikke overstige 10% af rejsens averterede pris. Såfremt disse betingelser ikke er overholdt, kan kunden omkostningsfrit afbestille rejsen. Det er dog en betingelse, at annulleringen meddeles Make Travel umiddelbart efter, at kunden er blevet underrettet om prisforhøjelsen. Ved prisfald pga. ændringer i nedadgående retning i de ovennævnte forhold vil kunden blive informeret herom snarest. Ved ændring i nedadgående retning inden for 20 dage før afrejse, kan kunden ikke kræve prisnedsættelse. Hvis indenlandske skatter eller afgifter til det offentlige nedsættes eller bortfalder med virkning inden afrejsedagen, er Make Travel dog forpligtet til at godtgøre den rejsende beløbet, såfremt det overstiger kr. 100.

Rabat kode

Ved brug af rabat koder fra henholdsvis Facebook og Instagram, binder kunden sig til følgende regler: Du kan kun bruge 1 kode pr. booking. Rabat koderne er gældende for standard rejsepakkerne der vises på hjemmesiden og ved booking af lejebil.

Øvrige betingelser

Der tages forbehold for trykfejl og ændringer af prisen som følge af ændrede indkøbsforhold. Priserne er gældende pr. 1/1 2024.

Værneting/Lovret

Ethvert krav mod Make Travel skal afgøres efter færøsk ret. Klager eller søgsmål skal afgøres ved rette på Færøerne.

Make Travel er medlem af brancheforeningen.

Bank detaljer:

Betri Banki P/F

Reg.nr.: 9181
Konto nr.: 4508388